Design & Inovace

SAVE! CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO UDRŽITELNOU BUDOUCNOST

save! je první toaleta odvádějící moč, která splňuje nejnovější průmyslové standardy konvenčních toalet.

Moč je tématem, o němž většina lidí moc nepřemýšlí, a pokud ano, jen zřídkakdy to bude v pozitivním kontextu. Je to škoda, protože moč skýtá mnohem vyšší potenciál, než bychom se domnívali. Stojí dokonce za úvahu, abychom se na moč dívali jako na základní surovinu.

Save! je průkopnická toaleta s funkcí separace moči, představující posun k udržitelnému hospodaření s odpadními vodami cestou zachování živin obsažených v moči a současně ochranou životního prostředí před škodlivými látkami.

ZACHOVÁNÍ ŽIVIN

Lidskou moč přibližně z 95 % tvoří voda.

Moč dále vykazuje vysokou koncentraci dusíku (N), fosforu (P) a draslíku (K). Jde o cenné živiny používané především v zemědělství při výrobě umělých hnojiv. V dobách stále vzácnějších zdrojů a ubývajících surovin stojí za úvahu vnímat moč jako zdroj fosforu. Moč je bohatá také na dusík, který je klíčovou součástí dusíkatých hnojiv používaných v zemědělství. Každý litr moči obsahuje 3–7 g dusíku, a tak stojí za úvahu využívat i tento zdroj.

Toto často přehlížené „tekuté zlato“ má i řadu dalších využití. Například britští vědci za pomoci bakterií obsažených v moči dokázali vyrábět elektřinu. Ačkoli je množství produkované elektřiny jen nízké, stačí např. k napájení mobilního telefonu. Moč tradičně používají řemeslníci při vydělávání kůže a někdy též slouží jako čisticí prostředek pro domácnosti. A samozřejmě zde existuje – ovšem někdy rozporované – použití v humánní i veterinární medicíně.

Klíčové je nenechat potenciálně užitečnou moč odtéct jako odpad do kanalizace.

Moč není problém, kterého bychom se měli co nejrychleji zbavit.

Moč je cenným zdrojem.

OCHRANA VODNÍCH TOKŮ

Živiny obsažené v moči dnes často odtékají přímo do potoků a řek, aniž by jim byla v čistírnách odpadních vod věnována pozornost. To společně s množstvím živin splachovaných do vodních toků v důsledku přehnojování zemědělské půdy vede k přesycování vod příliš vysokým množstvím živin, což následně způsobuje zásadní problémy pro životní prostředí. Živiny se stávají znečišťující látkou.

Po proniknutí do vodní soustavy se pak živiny jako dusík a fosfor chovají zcela stejně jako v půdě: napomáhají k růstu rostlin, čímž způsobují kvetení vodních řas. Bakterie rozkládající řasy spotřebovávají kyslík obsažený ve vodě, a tak ničí veškerý život v postižené oblasti, kde vznikají tzv. mrtvé zóny. To má dopad i na biodiverzitu a zdraví moří a oceánů, jakožto i celých odvětví, zejména rybolovu a turistiky.

Lidská moč kromě přísunu živin odpovídá i za problematické mikroskopické znečišťující látky v odpadních vodách, jmenovitě hormony a rezidua léků. Kvůli našim snahám tyto znečišťující látky z odpadních vod odstraňovat je infrastruktura pro čistění odpadních vod dražší, složitější a energeticky náročnější.

PRINCIP CIRKULÁRNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Zemědělství dnes do značné míry závisí na umělých hnojivech, vyráběných z fosforu získávaného těžbou z půdy (přibližně 80 % zásob fosforu se nachází v Maroku), resp. dusíku, který se získává z atmosféry pomocí Haberova–Boschova procesu – urychlení přirozené reakce však vyžaduje teploty až 550 °C a tlak až 350 barů. Vzhledem ke každoroční výrobě v objemu přes 145 milionů tun se jedná o jeden z energeticky nejnáročnějších výrobních procesů na planetě, během nějž se spotřebovává 3 až 5 procent celosvětové roční produkce zemního plynu.

Převážná část hnojiv používaných v zemědělství je absorbována plodinami, které jsou následně zkonzumovány lidmi a příslušné látky jsou poté opět vyloučeny a spláchnuty do kanalizace, jejímž prostřednictvím se vše odvede do čistírny odpadních vod.

Již od poloviny 90. let minulého století hledají vědci alternativní způsoby hospodaření s odpadními vodami. Obzvláště zajímavým směrem se vydal Švýcarský federální institut pro vědu, vodní zdroje a omezení vodního znečištění (EAWAG), jedna z předních světových institucí v oblasti výzkumu vody – jde o „technologii separaci u zdroje“, kdy se odpadní voda z domácností přímo u zdroje separuje na moč, výkaly a tzv. šedou vodu.

Pokud se odpadní voda separuje ihned po vyprodukování, lze ji lépe zpracovat udržitelným způsobem, a získat tak cenné zdroje; zpracování odpadních vod se tak stává součástí tzv. cirkulárního hospodaření. Kromě toho se velmi významně snižuje pracnost na straně čističky odpadních vod, neboť 1,5 litru lidské moči dokáže znečistit kolem 180 litrů odpadních vod.

TECHNICKÉ INFORMACE

Klíčovou inovací řešení „save!“ je „sifon na moč“ od EOOS Design. Využívá hydrodynamický princip s podobným efektem jako u čajové konvice, kdy se moč za pomoci samotného povrchového napětí odvádí ke skryté výpusti. Díky promyšlené konstrukci keramického dílu se moč spolehlivě separuje bez ohledu na to, zda toaletu použije muž, žena nebo dítě. Při splachování pak voda proudí mnohem silněji a rychleji než v případě běžného sifonu. Totéž se týká i pevných částí a toaletního papíru, rovněž procházejícího přes sifon.

Popsaný princip uplatnil LAUFEN u závěsného klozetu, jehož fungování optimalizoval přepracováním a doplněním kanálu na moč. Díky dokonalému a prakticky nepostřehnutelnému začlenění uvedené technologie do keramického střepu se klozet chlubí elegantním vnějším vzhledem, a lze jej proto bez jakýchkoli kompromisů začlenit i do rafinovaných designových koupelen.

Toaleta save! byla vyvinuta pro evropský trh a je prvním separačním vybavením svého druhu, splňujícím nejnovější odvětvové standardy. Klozet s podanou patentovou žádostí byl schválen v souladu s normami EN 997 a EN 14055. Je též zajištěno splnění stávajících standardů ohledně funkčnosti a připojení.

Zápachová uzávěra v sifonu na moč má objem 75 ml a testy TÜV Rheinland LGA potvrdily spolehlivou výměnu vody při každém spláchnutí. Sifon na moč je možné servisovat a měnit i bez demontáže toalety save! ze zdi.

Montáž žlutého a černého vodovodního potrubí probíhá v souladu se systémem instalace Laufen, jenž zaručuje standardizované přednastavené podmínky splachování a současně zvyšuje bezpečnost instalace prostřednictvím prefabrikované montážní manžety.

Popsaný princip Laufen uplatnil u závěsného klozetu, jehož fungování optimalizoval přepracováním a doplněním kanálu na moč. Díky dokonalému a prakticky nepostřehnutelnému začlenění uvedené technologie do keramického střepu se klozet chlubí elegantním vnějším vzhledem, a lze jej proto bez jakýchkoli kompromisů začlenit i do rafinovaných designových koupelen.

„Save!“ je první toaleta separující moč, splňující veškeré odvětvové standardy. „Save!“ si vzhledem k závěsnému provedení a designu bez oplachového kruhu nevynucuje jakékoli ústupky co do pohodlí nebo hygienické úrovně.